70. Výročie PD RADOŠINKA

PD “Radošinka” Veľké Ripňany vzniklo zlúčením samostatne hospodáriacich JRD šiestich obcí Biskupová, Malé Ripňany, Veľké Ripňany, Lužany, Radošina a Behynce v roku 1973 ako JRD “Radošinka” Veľké Ripňany. Po transformácii JRD v roku 1992 sa podnik premenoval na PD “Radošinka” Veľké Ripňany. Počet členov družstva v roku 2020 bol 120. V súčasnosti pracuje v PD 149 zamestnancov. Veľkosťou a produkciou patrí k najväčším poľnohospodárskym podnikom v Topoľčianskom regióne. Hospodári na výmere 4536 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho orná pôda predstavuje 4426 ha a 110 ha sú TTP. PD sa nachádza v kukuričnej výrobnej oblasti. Podmienky na realizáciu sťažuje menej kvalitná, stredne ťažká až ťažká pôda. Najväčšie zastúpenie majú husto siate obilniny, technické plodiny a krmoviny.

V súčasnom období podnik hospodári v katastrálnom území obcí Radošina, Behynce, Veľké Ripňany, Lužany, Malé Ripňany, Biskupová, Bojná, Nemčice, Tesáre, Orešany, Topoľčany, Horné Štitáre, Horné Obdokovce, Kapince, Merašice, Bzince, Kuzmice, Hruboňovo, Obsolovce a Hajná Nová Ves.
Katastrálne územie PD i so svojím okolím patrí do teplej a mierne vlhkej oblasti s priemernými ročnými zrážkami 550 mm, s teplotou 7 – 8 °C.

Z geomorfologického pohľadu sa územie poľnohospodárskeho podniku nachádza na úpätí Považského Inovca 12 km od Piešťan a 35 km od Nitry. Terén je rozlične členený, nadmorská výška sa pohybuje od 200 do 300 m.n.m.

Poľnohospodársky podnik “Radošinka” Veľké Ripňany je zameraný na chov dojníc a výrobu mlieka . Chová 900 dojníc a k tomu príslušný počet mladého a chovného dobytka. Okrem poľnohospodárskej výroby sa družstvo zaoberá aj pridruženou a pomocnou výrobou v oblasti výroby zdravotníckych potrieb, gastronómie a laminovanie papiera a textílií.